0416 2148488 | [email protected]


TEMSİLCİ

M.Ali DAĞ

ADRES
Cumhurriyet Mah. Baytarzade iş hanı No:9 /KİLİS

TELEFON
(0348) 822 37 21 - (0542) 583 95 62

FAKS
(0348) 822 37 21