0416 2148488 | [email protected]

TÜZÜK

GAP GAZETECİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

(5253 Sayılı dernekler kanununa göre düzenlenmiştir.)

Madde-1)DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin adı: GAP GAZETECİLER BİRLİĞİ derneği olup genel Merkezi Adıyaman'da bölgesel bir cemiyettir. GAP Gazeteciler Birliği Derneği meslekle ilgili kurulmuş bulunan federasyonlara üye olabilir, federasyon kurabilir, İl, ilçe ve Beldelere temsilci tayin edebilir, Şube açabilir.

Madde-2)DERNEĞİN AMACI:

    GAP Gazeteciler Birliği Derneğinin amacı, Öncelikle GAP bölgesinde yer alan iller başta olmak üzere, Ülke genelinde Basın-Medya organlarında gazetecilik niteliğindeki görevlerde çalışanları bir araya toplamak, mesleki ve sosyal haklarını korumak, geliştirmek ve gelişmesine yardımcı olmak, mesleğin toplum içindeki değerini artırıcı faaliyet ve tedbirleri almaktır.

Madde-3) DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

   1- Gazetecilik mesleğinin savunulması ve genişletilmesi yolunda yasama-yürütme organlarıyla resmi ve özel kurullar karşısında üyelerini temsil etmek, mesleği İlgilendiren bütün sorunları incelemek, çözüm yolları aramak bulmak ve bu amaçla diğer kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

   2- Mesleki alanda dayanışmayı güçlendirmek, üyelerin toplumsal sosyal koşullarını iyileştirmek, üyelerine sosyal yardımlarda bulunmak, üyeler için yardım ve işsizlik sandıkları kurmak gibi, sosyal güvenceyi gerçekleştirici ve artırıcı çalışmalar yapmak.

  Üyelere kooperatif kurdurarak onların mesken edinmelerine yardımcı olmak, üyelerin yurt içinde ve dışında yapacakları gezilerde kolaylıklar ve mesleki ilişkilerin geliştirilmesini sağlamaktır.

   3- Üyelerin mesleki ve sosyal gelişmeleri için kurslar, seminerler ve toplantılar düzenlemek, yurt içinde ve dışında eğitim imkânları sağlamak, mesleki alanlarda özgürlüklerin geliştirilmesi, basın hürriyetinin kullanımında meydana gelen aksaklıkların düzeltilmesi için girişimlerde bulunmak.

   4- Gazetecilerin, medya mensuplarının haber alma alanındaki imkânlarının genişletilmesi için gerekli birimlerde girişimlerde bulunmak. Meslekte başarı gösteren gazete yönetici, çalışanı ve haber emekçilerini taltif etmek, onları ödüllendirmek, medya ve gazete emekçilerinin çalışmalarını kolaylaştıran, bu alanda duyarlılık gösteren, kurum kuruluş ve şahısları taltif ve ödüllendirmek.   

  5-Yetenekli genç gazetecilerin mesleki bilgi ve eğitimlerini geliştirici kurs açmak veya açılan kurslara katılımlarını sağlamak.

  6-Gazeteciliğin gelişmesi,  üyelerin mesleki çalışmalarının değerlendirilmesi yolunda yayınlar yapmak, yayın birimleri kurmak, yurt içinde ve yurt dışında meslek ile İlgili toplantılara katılmak, dernekler kanununun kurallarına uygun olarak uluslararası toplantılarda üyelerini temsil etmek ve uluslararası meslek kuruluşlarıyla ilişkiler kurmak ve geliştirmek.

   7-Üyelerin sağlık sorunlarıyla ilgilenmek, sağlık, dinlenme tesisleri kurmak, gazetecilik mesleği istidadı olanları bulup eğitmek, onlar için seminerler vermek, kurs açmak gibi çalışmalarda bulunmak ve derneğin amacına uygun olarak ticari faaliyette bulunmak, günlük haftalık, aylık gazete dergi gibi mevkute çıkarmaktır.

  8-Bu amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alınabilir.

  9-Yönetim Kurulu kararıyla, üyeler için yerel mülki amirin izniyle dernek lokali açılabilir. Sağlanan kar, üyelere paylaştırılmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelere aktarılmamak kaydıyla üyelerin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak, amacıyla yardım sandığı kurulabilir.   

  10–5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Yasa hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanına giren konularda ortak projeler yürütülebilir.

  11-Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve yasalarla yasaklanmayan alanlarda başka bir dernek veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu kararı ile platform oluşturabilir veya oluşturulmuş bir platforma katılabilir.

12-Her türlü motorlu araç satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Her türlü gayrımenkül satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.

Madde–4)-FAALİYET ALANI, ÜYELİK:

Türkiye hudutları içerisinde faaliyet gösteren derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan günlük, haftalık, on beş günlük, aylık, yıllık gazetelerin veya dergilerin sahibi, neşriyat müdürleri, bölge temsilcileri, il temsilcileri, muhabirleri, genel yayın yönetmenleri, sorumlu yazı işleri müdürleri, gazete veya dergilerde imzalı yazı yazan veya yazarlık niteliği taşıyanlar, dernek yönetim kurulunca kabul edilen yazarlar veya Türkiye hudutları içerisinde faaliyette bulunan radyo-televizyonlar ve İnternet haber siteleri genel yayın yönetmenleri, haber müdürleri veya gazetecilik niteliği taşıyan haber muhabirleri, program yapımcısı ve sunucuları üyelik başvuruları halinde dernek genel yönetim kurulu tam sayısının yarıdan bir fazlasının onayı kararı halinde üye olabilirler.

 

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

            Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul edilen başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

            Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

            Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

            Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir. 

  Madde 5-)ÜYELİK KOŞULLARI:

   Fiil ehliyetine sahip olan, gazetecilik, yazarlık, çizerlik yapanlar, Radyo-Televizyon kuruluşlarında yayıncı olarak çalışan, program yapan, haber merkezlerinde çalışan, ajans temsilci ve muhabirliği yapanlar, internet haber sitesinde görev alanlar, günlük, aylık, haftalık gazete, dergi ve mevkute çıkaranlar, bu yayınlarda görev alanlar, derneğe 1 TL giriş aidatı ve 1 TL yıllık aidat vermeyi kabul edenler, Genel yönetim kurulunun asil üye sayısının yarıdan bir fazlasının kabul etmesiyle üye olarak kabul edilirler.

  Derneğe Fahri üye kabul edilenler alınan kararda fahri üye olduğu belirtilir.

  Dernek genel merkezi şubeleşmesi halinde üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla bu durum Genel Merkeze bildirilir.

 Derneğe üyelik için bir dilekçe ile başvuran müracaat sahibinin, bu müracaatı Genel yönetim kurulu tarafından incelemeye alınarak, bir ay içerisinde üyeliğinin kabul edilip veya kabul edilmediğini bir yazı ile müracaat sahibine bildirir.

 Genel Yönetim kurulu üyelik için başvuruda bulunan kişinin üyeliğini kabul edip etmemekte serbesttir, bununla ilgili itiraz genel kurula yapılır. Genel kurul kararı kesindir.

  Hiç bir kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

 

Madde 6-)DERNEKTEN ÇIKMA VE ÇIKARTILMA:

            Madde -Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

            1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, Genel yönetim kurulunu, Genel Başkanı, dernek tüzel kişiliğini küçük düşürücü fiil ve davranışlarda bulunmak.

            2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, derneğin etkinliklerine mazeretsiz olarak katılmamak ve bu davranışta ısrar etmek.

            3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

            4-Dernek organlarınca verilen kararlara aksine davranış içerisinde bulunmak,kararlara uymamak.

5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, basın sektörüyle ilgisini kesmiş meslekten ayrılıp, meslekle ilgisi olmayan başka iş kollarına yönelmiş kimselerin bu durumu yönetim kurulunca tespiti halinde veya 1 yıldan fazla bir süreyle basın iş kolundan uzaklaşmış, gazetecilik yazarlık vb işle iştigal etmediği anlaşılmış (emekli hariç) üyelerin üyeliğini Genel yönetim kurulu asil üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının kararıyla sona erdirilebilir üye itirazını olağan genel kurul toplantısında isterse yapabilir.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

            Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

  Üyelikten istifa ettiğini bir yazı ile yönetim kuruluna bildiren üye üyelikten çıkartılmış olur. Basın meslek ilkelerine aykırı davrananlara Yönetim Kurulu sürekli çıkartma, geçici çıkartma ve uyarma cezaları da verebilir. Üyelik başvurusu yapılıp üyeliği kabul edilmeyenlerin giriş aidatı sahibine iade edilir.

   

            Madde 7-  Dernek Organları

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

            1-Genel kurul,

            2-Genel Yönetim Kurulu,

            3-Genel Denetim Kurulu,

Madde 8- Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli,

 Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçe ulaştığında da şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur. Dernek Genel merkezi şube açma kararı aldıktan sonra, şube sayısı 3 ten fazla olduğu takdirde açılan şubelerin başkanları ve şubelerin genel merkez delegesi olarak şube genel kurullarında belirlediği 5’er(beş) üyeleri genel merkez yönetimi seçiminde oy kullanırlar. Her şube Genel merkez Genel kurulunda 5 üye ile oy kullanır.

Genel yönetim kurulu asil üyeleri Genel merkez Yönetim seçimi için yapılan Genel kurullarda doğal delege olarak oy kullanırlar.

Genel merkez Genel kurullarında Genel denetim kurulu asil üyeleri de doğal delege olarak oy kullanır.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan olarak toplanır

            2-Genel Yönetim veya Genel denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

            Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Ekim ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü*

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az (15)on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da bu çağrıda belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında, başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Madde 9- Genel Kurulun Oy kullanma

ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel kurul Genel yönetim kurulu seçiminde tek liste çıkması halinde divan başkanının sözlü önerisiyle salonda açıktan oylanılarak da kabul veya ret şeklinde delege iradesine müracaat ederek seçimi yapabilir.

Birden fazla liste olması halinde seçim gizli sandık kurularak oylama sunucu yönetimi belirler.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.  

Madde 10- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

            1-Dernek organlarının seçilmesi,

            2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

            3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

            4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

            7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Genel yönetim kuruluna yetki verilmesi,

            8-Genel Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

            9-Dernek Genel yönetim ve Genel denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

            10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

            11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel yönetim kuruluna yetki verilmesi, aksine bir karar olmadıkça Genel yönetim kurulu salt çoğunlukla bu yetki ve kararları uygulayabilir, şube açabilir.

            12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

            13-Derneğin vakıf kurması,

            14-Derneğin fesih edilmesi,

            15-Genel Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

            Madde 11- Genel Yönetim Kurulunun

         Teşkili, Görev ve Yetkileri

 Genel Yönetim Kurulu 17 asıl ve 17 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Genel Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak 1 Genel Başkan, 1 Genel Başkan vekili, 5 Genel başkan yardımcısı, 1 Genel sekreter, 1 Genel Sayman Genel yönetim kurulu üyeleri içerisinde salt çoğunlukla seçerek görev alanlarını ve görev dağılımlarını belirler. 

            Genel Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Genel Yönetim Kurulu, Genel Yönetim kurulu Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

            Genel Yönetim Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, genel kurulda aldığı oy çokluğu veya Genel kurulda seçilen listenin ilk sırasından başlamak üzere Genel Yönetim Kurulu yedek üyelerin sırasına göre asil üyelik için göreve çağrılması mecburidir.

  Yedek üye bu durumda asil Genel yönetim kurulu görevi davetine icabet etmeyecek olursa yedek üyelik durumu son bulur, normal dernek üyesi olarak kalır.

            Genel Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

            Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

            1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

            2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

            3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

            4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

            5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

            7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik veya şube açılmasını sağlamak ve denetlemek

            8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

            9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

            10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

            11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

            Madde 12- GENEL Denetim Kurulunun Teşkili,

                        Görev ve Yetkileri

Genel Denetim Kurulu, 3(üç) asıl ve 3(üç) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

            Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

            Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

            Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

            Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

    Madde 13- Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

            1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 1 YTL, aylık olarak ta 1 YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

            2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

            2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7-Diğer gelirler.       

  Madde 14- Derneğin Defter Tutma Esas

             ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilânço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde 15- Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

       Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen hesap belgesi veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 16- Beyanname Verilmesi

 Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

*                            

Madde 17- Bildirim Yükümlülüğü

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, Genel yönetim ve Genel denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

            Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,

Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin hesap belgesi, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

                              Madde 18- Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, Genel yönetim kurulu veya Genel denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 19- Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

 

Madde 20- Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla veya Genel yönetim kurulunun en az salt çoğunluğunun kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek Genel yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir. Dernekler kanununa ve genel merkezin tüzük kararlarına ters düşmeyecek şekilde hareket eder.

     

Madde 21- Şubelerin Görev ve Yetkileri

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Madde 22- Şubelerin Organları

ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

 Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

a-Şube genel kurulu

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.        

b-)Şube yönetim kurulu

Yönetim kurulu, 5(beş) asıl ve 5(beş) yedek,

c-)Şube denetim kurulu

 denetim kurulu ise 3(üç) asıl ve 3(üç) yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

(Şubeler Genel merkez Genel yönetim Kurulu ve Genel denetim kurulu seçimi için Genel Merkez Genel kurulunda oy kullanmak üzere kendi genel kurullarında 5(Beş) üye delege belirler, bu delegelerle beraber şube başkanı ve şube denetim kurulu başkanı da genel merkez doğal delegesi olarak Genel Merkezin Genel kurulunda oy kullanırlar.) Şube Genel merkez genel kurulu öncesinde yeni kurulmuş ve genel kurulunu yapmamışsa bu durumda, şube kendi yönetimi kurulu asil veya yedek üyeleri içerisinde 5 üye Genel merkez genel kurulunda oy kullanmak üzere delege belirler ve genel merkeze bildirir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Madde 23- Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

    Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Nisan ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı 5(Beş) üye olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılıp oy kullanma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.                      

Madde 24- Temsilcilik Açma

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

            Madde 25- Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

            Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Madde 26-Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

                       Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Gap Gazeteciler Birliği Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları ilde bulunan ŞEHİT ve GAZİ AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEKLERİNDEN birine devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

            Hüküm Eksikliği

            Madde 27-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır

Bu tüzük 27 (Yirmi YEDİ)  madde maddeden ibarettir.